Subsidie

Waarom deze ISDE subsidieregeling?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via de ISDE subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.
Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel zakelijke als particulieren gebruikers.
ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.
Om in aanmerking te komen voor ISDE moet aan u bepaalde voorwaarden voldoen. Op deze pagina leest u welke dat zijn.
Voorwaarden particuliere ISDE gebruikers;
 • U heeft een geldig burgerservicenummer (BSN).
 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum bedoelen wij de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten en niet de datum van de betaling.
 • U heeft binnen 6 maanden na de installatie van het apparaat een subsidieaanvraag ingediend.
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij de aanvraag van de subsidie al is betaald en geïnstalleerd.
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft. U heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs.
 • Het apparaat is uw eigendom.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • Een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet voor subsidie in aanmerking als dit apparaat nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen.
 • Uw subsidieaanvraag valt onder de voorwaarden die gelden op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient.
 • U mag het apparaat niet verwijderen binnen een jaar na de datum van de beslissing over uw subsidie.
 • U kunt een bewijs aanleveren dat een deskundige installateur de apparaten geïnstalleerd heeft. Dit kan bijvoorbeeld een factuur zijn van de installateur of de aannemer.
 • Let op: Vanaf 1 oktober 2019 is de aanvraagroute gewijzigd voor particulieren die woonruimtes of bedrijfsruimtes verhuren. Particuliere commerciële verhuurders worden nu aangemerkt als zakelijke aanvragers.
Voorwaarden zakelijke ISDE gebruikers;
 • U heeft een geldig KvK-nummer
 • U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt
 • U laat het apparaat in Nederland installeren
 • Een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet in aanmerking als deze nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen.
 • U bent eigenaar van de investering
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik.
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat mag, maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie
 • Gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen.
 • Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur, bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer
 • Meer informatie en voorwaarden vindt u op de website van het RVO.
Bij het aanvragen van de subsidie wordt gevraagd om een bewijs van installatie en ingebruikname. U kunt een bewijs verkrijgen bij Zonneboiler Magazijn. Bij de sets wordt een formulier meegeleverd. Na het terug ontvangen van dit formulier met installatie foto’s wordt door Zonneboiler Magazijn beoordeeld of de installatie is geplaatst conform de installatie instructies en in werking is gesteld. Na een positieve beoordeling, ontvangt u dit formulier (getekend door Zonneboiler Magazijn) retour als bewijs van installatie en ingebruikname.

Stand van zaken ISDE januari tot en met oktober 2019

In januari tot en met oktober 2019 zijn er 34.128 aanvragen ingediend voor 64.424 apparaten. De deels geschatte claim van deze aanvragen bedraagt € 123.000.000.

stand van zaken ISDE oktober 2019

Subsidieclaim januari 2019 t/m oktober 2019 (schatting). Stand op 1 november 2019

Het subsidieplafond voor 2019 is verhoogd met € 60 miljoen naar € 160 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten.

Welke apparaten van Zonneboiler Magazijn staan op de lijst?

Verwachte wijzigingen vanaf 1 januari 2020

 • Per 1 januari 2020 worden zonneboilers en warmtepompen bij nieuwbouwprojecten zonder gasaansluitplicht niet langer gesubsidieerd. Er kan dan geen aanspraak meer worden gemaakt op de ISDE. Mogelijk wel op lokale subsidies. Voor renovatiewoningen (bestaande bouw) blijft de situatie vooralsnog ongewijzigd.

 • De ISDE op pelletkachels en biomassaketels komt per 1 januari 2020 te vervallen. Zowel voor nieuwbouw- als voor renovatiewoningen.
coins

Vooruitblik 2021

Er is in het klimaatakkoord afgesproken dat de ISDE-regeling tot 2030 wordt verlengd. Gedurende deze periode zal de ISDE-regeling tevens worden verbreed. De verbreding is gericht op het bevorderen van isolatiemaatregelen welke kunnen worden uitgevoerd door woningeigenaren en VvE’s (vereniging van Eigenaren).

De inhoud en details van de verbreding worden in 2020 verder uitgewerkt en worden naar verwachting op 1 januari 2021 van kracht. Tot die tijd kan er bij toepassing van isolatiemaatregelen gebruik worden gemaakt van de ‘SEEH’ (Subsidie Energiebesparing Eigen Huis).

Complete zonneboiler installaties:

KA13623 - Solmax - 200-2f-slm = 2 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 200 liter zonneboiler

KA13624 - Solmax - 300-3f-slm = 3 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 300 liter zonneboiler  

KA13625 - Solmax - 400-4f-slm = 4 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 400 liter zonneboiler 

KA13626 - Solmax - 500-5f-slm = 5 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 500 liter zonneboiler 

KA13627 - Solmax - 410-3f-slm = 3 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 400/100 liter Integra boiler

KA13628 - Solmax - 512-3f-slm = 3 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 500/120 liter Integra boiler

KA13630 - Solmax - 512-4f-slm = 4 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 500/120 liter Integra boiler

KA13631 - Solmax - 512-5f-slm = 5 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 500/120 liter Integra boiler

KA13632 - Solmax - 820-3f-slm = 3 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 800/200 liter Integra boiler

KA13633 - Solmax - 820-4f-slm = 4 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 800/200 liter Integra boiler

KA13634 - Solmax - 820-5f-slm = 5 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 800/200 liter Integra boiler

 

Warmtepompen:

KA15061 Solmax 3 kW drinkwater warmtepomp